Matilda Elizabeth Bramlett

Matilda Elizabeth Bramlett
04 May 1880 - 11 Nov 1968

Daughter of Samson Membry and Nancy Blaylock Bramlett
Lebanon Methodist Church, Toonigh Community, Cherokee County, GA

Provided by Richard PickensReturn to Menu